Generalforsamling 2019

2. januar 2019 22:00 , af Inger Barløse

LDR indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset, Chr. Winthersvej 24

Søndag den 24. februar 2019 kl. 13.30

 

følgende  DAGSORDEN

 

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for den kommende sæson til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr (gældende fra 1/1 næste år)
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 2. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag og regnskabet kan afhentes i klubben fra 10.-dagen før generalforsamlingen eller kan rekvireres hos kassereren.

 

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer, som er fyldt 16 år og ikke har kontingent-restance for sidste regnskabsår ved afholdelsen af generalforsamlingen. Aktive medlemmer under 16 år, som opfylder samme betingelser kan lade sig repræsentere af en forældre/værge.

 

                     

 

Kom og vær med til at præge "din" klub. Vel mødt!

 

                      Bestyrelsen

 

 

Frokost inden generalforsamling kl. 12.00

Du har mulighed for at spise frokost kl. 12.00 prisen er kr. 60,- incl. drikkevarer

Tilmelding til Marianne Meilstrup på tlf. 4088 5542 eller marianne.meilstrup@mail.dk

Du kan også skrive dig på listen i klubben senest onsdag den 20. februar 2019

Vedhæftede filer